2012-12-01 - 12-03 - Shanghai - Carsten Rau Photography